Privacy verklaring

 

Inmade Benelux BV, gevestigd aan Koningsstraat 8 1811 LV Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Inmade Benelux BV – Koningsstraat 8 – 1811 LV – Alkmaar – + 31 72 582 57 45 – www.inmadebenelux.nl
Dirk Jimmink is eigenaar en de Functionaris Gegevensbescherming van Inmade Benelux BV. Hij is te bereiken via
dirkjimmink@inmadebenelux.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Inmade Benelux BV verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Uw toelichting op uw verzoek tot contact

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Inmade Benelux BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Inmade Benelux BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inmade Benelux BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Inmade Benelux BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 30 dagen voor de door u verstrekte persoonsgegevens (Naam, telefoon nummer, e-mail adres en tekst toegevoegd aan uw verzoek).

Delen van persoonsgegevens met derden
Inmade Benelux BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Inmade Benelux BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inmade Benelux BV. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inmadebenelux.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inmade Benelux BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Inmade Benelux BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons (+31 72 582 57 45) of via dirkjimmink@inmadebenelux.nl.

INMADE BENELUX BV
T. +31 72 582 57 45
INFO@INMADEBENELUX.NL
KONINGSSTRAAT 8, 1811 LV ALKMAAR NEDERLAND

COPYRIGHT © 2024ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
PRIVACY VERKLARING
KVK 34241114
BTW-ID NL8182.42.838.B01

INMADE BENELUX BV / T. +31 72 582 57 45 / INFO@INMADEBENELUX.NL / KONINGSSTRAAT 8, 1811 LV ALKMAAR NEDERLAND

COPYRIGHT © 2024 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN / PRIVACY VERKLARING / KVK 34241114 / BTW-ID NL8182.42.838.B01